Prirodzený spôsob, akým sa dieťa v prvom sedemroční zoznamuje so svetom, ako ho spoznáva a skrze to získava a rozširuje svoje schopnosti, je cez vzťah k najbližšiemu okoliu, ktoré dieťa napodobňuje. Tvoria ho dieťaťu najbližšie osoby, ktoré sú pre neho najdôležitejšie a preto ich nevedome napodobňuje. S uvedomením si tejto dôležitej skutočnosti, konáme v našej škôlke maximum pre to, aby sme pre deti boli napodobňovania hodným vzorom. Veď sa pre nich stávame blízkymi a dôležitými osobami na určitú časť dňa a života.
Dieťa vychováva nie to, čo hovoríme. Nie naše vedomosti. Nie to, čo s ním konáme, ale to kým skutočne sme, čo skutočne dokážeme. Napodobňovanie je slobodný akt dieťaťa v príkladnom prostredí. Dobrý vychovávateľ vykonáva väčšinu práce sám na sebe. Čo nechceme, aby dieťa konalo, nekonáme ani my dospelí. So všetkým, čo konáme, alebo čo dieťaťu vravíme, by sme mali byť vnútorne spojení, aby sme boli autentickí. Deti očakávajú od svojich vychovávateľov pevnosť a vnútornú istotu, o ktorú sa môžu opierať do doby, než sa sami ukotvia vo svete.
Ak pobudnete v našej škôlke, alebo inej waldorfskej škôlke a uvidíte priestor vnútorný aj vonkajší, pravdepodobne vzniknú vo vás otázky: Prečo je inak zariadený, ako to býva zvykom vo väčšine škôlok? Prečo je dvor vlastne úplne iným prostredím, ako to býva pri klasických ihriskách? Prečo sú vo waldorfských škôlkach iné hračky? Prečo prevažujú prírodné materiály? Spoločnú jednoduchú odpoveď na tieto otázky si môžeme dať: Malé dieťa je vôľa. Vôľa je pohyb. Pohyb sa prejavuje navonok, ale i vo vnútri dieťaťa sa koná výrazná pohyblivosť. Z tejto hlavnej myšlienky vychádzajúc ponúkame v škôlke prostredie, priestor, atmosféru, ktorá vedie k pohybu a zachováva ako vonkajší, tak i vnútorný pohyb dieťaťa. Dieťa potrebuje aj duševnú potravu, nie len fyzickú, aby prospievalo a silnelo. Utvárame jeho prostredie tak, aby týmto podmienkam odpovedalo.
Život v našej škôlke je ako bežný život rodiny. Zahŕňa pozornosť k deťom, detskú hru, ale aj bežné domáce práce, napr. spojené s prípravou jedla, s upratovaním, s údržbou. Taktiež umenie aj remeslo, či zážitok slávností sú prítomné. Deti sú všetkého tohto diania súčasťou. Ak to prichádza aj rytmicky, opakovane v určitý čas dňa, týždňa, mesiaca, alebo roku, dáva to deťom pocit opory, bezpečia a istoty.
My vychovávatelia sme zodpovední za rytmus voči deťom v mladšom veku. Udávame rytmus toho všetkého a nesieme jeho zmysel. Skrze takéto plynutie nás dospelých, nastáva u dieťaťa postupné spoznávanie sveta cez intenzívny vzťah dospelého k nemu. Rytmus v živote nesie realitu bežného života, ktorú deti potrebujú zažívať. Pomaly majú priestor a čas spoznávať ju, zorientovať sa v nej a cítiť sa jej súčasťou, stále viac a viac. Týmto najprirodzenejším spôsobom sa začleňujú do života škôlky a nie len škôlky. S vedomím týchto myšlienok ponúkame u nás v škôlke pravidelný rytmus.
Viac sa môžete dočítať tu.
Hra je pre dieťa do 7 roku taká dôležitá, ako napĺňajúca, zmysluplná práca pre dospelého človeka. Dieťa je tvorcom tejto hry, kde dospelý zasahuje minimálne, aj to len v nevyhnutných prípadoch. Osobné zážitky dieťaťa sa stávajú podnetom k nej. Skrze voľnú hru dokáže spracovať silné aj náročné zážitky, dokáže budovať sily, ktoré mu neskôr v živote môžu pomôcť vysporiadať sa aj z náročnými situáciami. Pomocou voľnej hry sa dieťa rozvíja v mnohých stránkach. Napĺňa potrebu seba-uskutočňovania, experimentovania, pohybu. Rozvíja svoju motoriku, sociálne väzby, reč, či fantáziu. Voľná hra je pre dieťa nekonečná studnica pokladov pri jeho vývoji. S týmto vedomím je voľnej hre vo waldorfských škôlkach prikladaný najväčší význam, najväčšia dôležitosť. My tvoríme pre túto hru prostredie, aby sa mohla uskutočniť, tým, že sa venujeme zmysluplnej dieťaťu uchopiteľnej práci, ktorú dieťa môže v hre napodobňovať. Voľná hra je hlavnou činnosťou dňa pre deti v našej škôlke.
Adaptácia je postupné začleňovanie do kolektívu, postupné budovanie dôvery a istoty, vzťahu. My to vravievame takto: všetci sme si cudzí na začiatku a naše prostredie je zas cudzie iba pre vás a vaše dieťa. Deti potrebujú pomalú chvíľu na zblíženie sa, spoznanie, akoby ohmatanie si priestoru, ľudí v ňom, aj toho, čo sa tam deje. Aby sa postupne z neznámeho, neistého, stalo známe a dôverné, kde postupne môže rásť pocit: nemusím sa báť, viem, čo ma čaká, viem, čo môžem očakávať, môžem dôverovať a byť sám sebou, nemusím sa "skrývať", som v bezpečí.
Ale je tu aj druhá rovina: aj my potrebujeme a túžime spoznať vás a vaše dieťa. Preto ponúkame v našej škôlke priestor na postupnú adaptáciu.
Viac sa môžete dočítať tu.
Slobodným výberom našej škôlky pre vaše dieťa a jeho nástupom k nám, začíname spoločnú cestu vytvárania vzťahu nás vychovávateliek a vášho dieťaťa, ale tiež medzi nami dospelými navzájom. Bez takéhoto predpokladu my vychovávateľky nemôžme starostlivosť smerom k dieťaťu zahájiť. Prvé stretnutie, prvé rozhovory o škôlke sú prvé kroky spoznávania sa nás dospelých. Uvedomujeme si, že ak chceme my vychovávateľky a vy rodičia spoločne niesť výchovu vášho dieťaťa, sú dôležité i ďalšie živé prehlbovania vzájomného vzťahu vzhľadom k potrebám dieťaťa. Preto v našej škôlke ponúkame mnohé iné možnosti stretávania sa a spoznávania sa obojstranne. Z vlastnej vôle konané stretnutia, komunikačné, či zamerané na konanie, alebo tvorivosť, slávnostné chvíle spoločne prežité, spájajú prirodzene svety dospelých ľudí a teda aj ich detí.
Viac sa môžete dočítať tu.
Veríme, že jedlo varené a podávané s láskou, ktorému je počas celého procesu, až kým ho požijeme, venovaná láskyplná vedomá pozornosť, za ktorou je aj hlboká a čistá myšlienková práca v tejto oblasti a pri tejto práci, je tou najlepšou výživou. V našej škôlke ponúkame jedlo, s ktorým dokážeme vytvoriť čo najdôslednejšie spojenie na jeho ceste. A tak prichádza až k nám na stôl. Nami sprevádzané.
Viac sa môžete dočítať tu.