2% dane

Každoročne sa uchádzame o podporu našej iniciatívy formou venovania 2% z vašej dane v prospech nášho občianskeho združenia Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania - “Krídla”, ktoré je zriaďovateľom waldorfskej škôlky Studnička a Súkromnej základnej školy waldorfskej v Košiciach, zastrešuje aktivity škôlky a školy a podporuje činnosti smerujúce k osvete o waldorfskej pedagogike.

Ak máte záujem aj v tomto roku podporiť naše občianske združenie, jeho údaje sú:

 • Obchodné meno alebo názov: Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania -”Krídla“
 • Sídlo: Katarína Pojezdalová, Rázusova 18, 040 01 Košice
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 35522119

Časové lehoty:

 • do 15.2.2024 ak ste zamestnancom, môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane,
 • do 31.3.2024 ak ste fyzická, alebo právnická osoba a podávate sami daňové priznanie, vyplňte tlačivá a odovzdajte ich na daňovom úrade spolu s daňovým priznaním,
 • do 30.4.2024 ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za vás vykonal zamestnávateľ, tak vyplené tlačivá - potvrdenie o zaplatení dane z prijímov zo závislej činnosti a vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane pošlite/doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo nám ich môžete priniesť do škôlky alebo školy a na daňový úrad ich radi zanesieme,
 • ak ste fyzická osoba a oznámite daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazujete v tomto predĺženom termíne spolu s daňovým priznaním.

Venovať 2% môžu aj vaši blízki či priatelia i firmy, nielen rodičia detí z našej škôlky a školy, preto prosíme o zdieľanie informácie o takejto podpore vo vašom okolí.

Dokumenty a odkazy k poukázaniu 2% dane:

3% dane

Namiesto 2% máte možnosť poukázať až 3% z dane.

Podmienky pre ich poukázanie sú:

 • ak ste sa v roku 2023 dobrovoľnícky angažovali, minimálne 40 hodín, pre prospech nejakej organizácie
 • daná organizácia Vám vydá potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti
 • na základe tohto potvrdenia, máte možnosť venovať 3 % z dane
 • ak ste v roku 2023 dobrovoľnícku činnosť vykonávali pre o. z. Spsvav - "Krídla", ktoré je zriaďovateľom Waldorfskej škôlky Studnička a Súkromnej základnej školy waldorfskej - vyžiadajte si od nás potvrdenie
 • potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej práce Vám na požiadanie vydá štatutár o.z. Spvav-“Krídla“ Katarína Pojezdalová

Pozrite aj: https://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/

Právnické osoby možnosť navýšenia sumy podielu dane z 1% na 2%

Tým z Vás, ktorí majú možnosť poukázať podiel zaplatenej dane ako právnická osoba, dávame do pozornosti:

 • že môžu sumu podielu dane navýšiť z 1% na 2%
 • ak najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania (za rok 2023 spravidla do 31.3.2024) darujú na verejnoprospešný účel finančné prostriedky (dar) najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane
 • prijímateľ daru a prijímateľ podielu zaplatenej dane pritom nemusia byť tá istá organizácia

Takýmto spôsobom môžete napr. niektorú organizáciu podporiť darom a vďaka tomu inú (alebo aj tú istú) organizáciu zvýšeným podielom zaplatenej dane.

Ak by ste mali záujem o túto možnosť a chcete dar poukázať škôlke, alebo škole, radi Vám pripravíme darovaciu zmluvu.

Ako zamestnanci nás môžete doporučiť svojmu zamestnávateľovi

 • právnické osoby môžu podiel svoj zaplatenej dane rozdeliť aj medzi viacero prijímateľov robievajú to napr. väčšie firmy, veľké korporáty
 • zamestnanci majú často možnosť odporučiť firme organizácie, medzi ktoré firma prerozdelí svoj podiel zaplatenej dane
 • budeme vďační, ak by ste vedeli vo Vašej firme preveriť aj túto možnosť a informovali nás o nej

Iná podpora

Nech sa páči, tu sú možnosti, ako nám môžete pomôcť :

 • dobrovoľníckou činnosťou
 • darmi
 • projektami cez vášho zamestnávateľa
 • informáciami o konajúcich sa projektoch
 • sponzorstvom
 • vybavením sponzorstva

2% z dane aj iná podpora nám pomáha napredovať, ďakujeme.